konkurs meloman

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU MUZYCZNEGO  „MŁODY MELOMAN” EDYCJA I

§ 1 Organizatorzy konkursu

Konkurs organizowany jest w Państwowej Szkole Muzycznej I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Słupsku pod patronatem Dyrektora Szkoły, Rady Rodziców i Państwowej Filharmonii Sinfonii Baltica im. W. Kilara w Słupsku.

§ 2 Cel konkursu

 • aktywny udział w koncertach organizowanych przez Państwową  Filharmonię Sinfonia Baltica  im. W. Kilara w Słupsku
 • poszerzanie kompetencji muzycznych, społecznych, kulturowych
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej
 • wzmacnianie poczucia przynależności do lokalnego środowiska muzycznego
 • kształtowanie potrzeby przebywania ze sztuką i kulturą poprzez wykorzystywanie potencjału odpowiednich instytucji 
 • rozwijanie umiejętności konstruowania trafnych recenzji, 
 • doskonalenie umiejętności wyrażania własnych przeżyć estetycznych

§ 3 Uczestnicy

Konkurs adresowany jest do uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Słupsku.

§ 4 Kategorie konkursowe

KATEGORIA GŁÓWNA – BILETOWA

 1. Uczestnik tej kategorii do dnia 17 czerwca składa w bibliotece szkolnej bilety z koncertów organizowanych przez Filharmonię Słupską.
 2. Na podstawie ilości biletów poszczególnych uczniów, zostaną przyznane odpowiednio kolejne miejsca i wyróżnienia . Uwaga ! Każdy uczeń podpisuje swoje bilety na odwrocie imieniem i nazwiskiem. Największa ilość biletów zdobędzie pierwsze miejsce. 
 3. Nagroda główna w KATEGORII BILETOWEJ to bezpłatny karnet dla 2 osób na koncerty w Państwowej Filharmonii Sinfonii Baltica im. W. Kilara w Słupsku, na okres pół roku -  ufundowane przez Dyrektora PFSB w Słupsku.

PODKATEGORIA I – RECENZENCKA

 1. Uczestnik tej kategorii do dnia 17 czerwca składa w bibliotece szkolnej recenzję z koncertu organizowanego przez Filharmonię Słupską.
 2. Recenzja musi być napisana komputerowo ( czcionka 12, do 2 stron A4).

PODKATEGORIA II - PLASTYCZNA

 1. Uczestnik tej kategorii do dnia 17 czerwca składa w bibliotece szkolnej pracę plastyczną, która przedstawia wrażenia  z koncertu organizowanego przez Filharmonię Słupską.
 2. Format oraz technika dowolna.

Każdy z uczestników może wziąć udział w jednej lub wielu kategoriach.

§ 5 Przebieg konkursu

We wszystkich kategoriach będzie obradować jury powołane przez. Dyrektor Szkoły. 

 1. Komisja oceniać będzie:
 • zawartość merytoryczną,
 • zgodność treści wykonanej pracy z tematem konkursu,
 • pomysłowość i oryginalność w zakresie przedstawienia tematu,
 • formę estetyczną pracy, formę literacką w przypadku recenzji 
 • właściwe zastosowanie wybranych technik plastycznych.

2. Nagrody przyznane zostaną podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego 2021/2022

§ 6 Uwagi końcowe

 1. Wzięcie udziału w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.  
 2. Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność organizatorów i nie będą zwracane. Organizatorzy zastrzegają prawo do ich  ekspozycji  na wystawach łącznie z podaniem danych autorów, a także w celach promocji w mediach, stronach internetowych oraz czasopismach, książkach.  
 3. Prace zrolowane, zniszczone lub niezgodne z regulaminem nie będą oceniane. 
 4. Pracę należy dostarczyć do biblioteki do dnia 17 czerwca 2022 r.
 5. Sprawy nieujęte w regulaminie oraz sporne decyzje rozstrzyga ostatecznie organizator konkursu. 
 6. Decyzja Jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagrody jest ostateczna.
 7. Wszelkich informacji o konkursie udziela bibliotekarz Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. I. J. Paderewskiego w Słupsku.

Do pobrania:
Regulamin konkursu i plakat