Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. I.J. Paderewskiego w Słupsku

ogłasza nabór na stanowisko: kierownik gospodarczy PSM Słupsk

 

Miejsce wykonywania pracy: Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. I.J. Paderewskiego
z siedzibą w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 106, 76-200 Słupsk, kontakt telefoniczny:
59 8432861, 690448075

1. Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy (40 godzin)

2. Zatrudnienie na okres próbny na okres 3 miesięcy (z możliwością przedłużenia na kolejny okres zgodnie z przepisami w tym zakresie).

3. Wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników niebędacych nauczycielami, zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez organy administracji rządowej oraz niektórych innych jednostkach organizacyjnych (Dz.U. z 2018r. Nr 82, poz 493 z późn.zm.)

4. Wymagania niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego,

2) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw
publicznych,

3) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie i przestępstwa przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwa karno-skarbowe,

4) nieposzlakowana opinia.

5. Wymagania kwalifikacyjne (spełnienie jednego z poniższych warunków):

1) wykształcenie wyższe administracyjne lub techniczne (w tym licencjat) odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku i minimum 2 letni staż pracy,

2) wykształcenie średnie o profilu ogólnym lub zawodowym umożliwiające wykonywanie zadań na stanowisku technicznym i minimum 6 letni staż pracy.

6. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość i umiejętność interpretacji przepisów prawa w zakresie:

   - Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

   - Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,  

   - Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. prawo oświatowe

   - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,

   - Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy,

   - Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

2) umiejętność zarządzania zespołem pracowników w tym dokonywania oceny ich pracy i przydatności na zajmowanym stanowisku,

3) dobra organizacja pracy własnej i podległego personelu,

4) komunikatywność, odpowiedzialność, sumienność, rzetelność

5) dyspozycyjność.

6) Warunki pracy na danym stanowisku: zmienne tempo pracy, wymaga samodzielności, konieczność szybkiego reagowania i podejmowania decyzji.

7. Wymagane dokumenty:
1) CV zawierające następujące dane zgodnie z art. 22 Kodeksu Pracy:
   - imię i nazwisko,
   - data urodzenia,
   - wykształcenie,

- przebieg dotychczasowego zatrudnienia,

     - kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie, dodatkowe kwalifikacje,

       uprawnienia, staż pracy,

2) list motywacyjny.

  1. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

4) oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem,

5) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji.

 

Pliki do pobrania:

FreshJoomlaTemplates.com
Monday the 16th.